Blank Stare #1

Blank Stare #1

Blank Stare #2

Blank Stare #2

Blank Stare #4

Blank Stare #4

Blank Stare #7

Blank Stare #7

Blank Stare #8

Blank Stare #8

Blank Stare

Blank Stare

detail of laser etching

Blank Stare

Blank Stare

Installation View
Capsule Gallery, Houston, TX

Blank Stare

Blank Stare

Installation View
Capsule Gallery, Houston, TX